Globale endringer gir nye krav til industrien - Elektronikknett
computer-board-technology-guitar-macro-industry-796860-pxhere.com-sa3

Globale endringer gir nye krav til industrien

Verden er i endring, vår arbeidsdag i elektronikk bransjen og måten vi jobber forandres utenifra, noe vi ikke kommer unna, vi må lære oss kontinuerlig tilpassing.

Verdens naturressurser er under økt press. Derfor er det avgjørende for klimaet, naturen og miljøet at ressursene brukes langt mer effektivt, vi må redusere behovet for å ta ut nye ressurser og forurenser mindre. Vi må tilegne oss og bruke informasjon i utvidet forstand og tenke mer proaktivt og reduserende i alle ledd.

For vår bransje er endringene store i forhold til produkt utvikling og produkt vedlikehold helt ned i de minste detaljer som material og substanser som skal dokumenteres detaljert i forhold til nye normer og bestemmelser.

Politiske beslutninger, nye krav fra myndigheter og store globale organisasjoner medfører nye og mer omfattende krav, mer detaljinformasjon og dokumentasjon som skal følge produktene. Forskjellige markeder viderefører kravene, mye av ansvaret legges på produkteiere (bedriftene) som igjen endrer leveransekrav for underleverandører med oppfølging gjennom hele produktlevetiden.

Krav til utførelse og prosesser i forhold til IPC for god og riktig produktdokumentasjon er blitt standard krav. Utrykk og prosesser som «Supply-chain, Sourcing, Procurement, Logistics» var tidligere «noe andre tar seg av» i etterkant av produktutviklingen, men som nå er mye viktigere og avgjørende for at et utviklings prosjekt skal lykkes eller ideheletatt igangsettes. Konsekvenser av feil valg i utviklingsstadiet er langt større nå når vi ser hele livsløpet til et markedsprodukt.

DP-Circular_e_1136 Et bilde på sirkulær økonomi som vår industri er nødt til å forholde seg til.

Begrepene gjenbruk, ombruk og resirkulering er ofte brukt om «Sirkulær økonomi» som er et «prinsipp» for økonomisk bærekraftig virksomhet. Dette for å opprettholde verdien av produkter, materialer og ressurser så lenge som mulig ved å utnytte og gjenbruke ressursene mer effektivt satt i system. Store ord som gjelder alle bransjer i alle ledd der det forventes at alle bransjer bidrar i praksis. Enklere sagt enn gjort.

Sirkulær økonomi er motsatsen til en lineær økonomi. En lineær økonomi er basert på utvinning, produksjon og bruk, og forbrenning eller deponering av avfall.

Om jeg kan få tillate meg å bryte ned til praktisk sirkulær økonomisk prosess innenfor vår bransje så er jeg overbevist om at produkter kan utvikles på en bedre og mer pro-aktiv måte i forhold til de krav som henger over oss og ikke bare teknisk godt virkende. Forutsetningen er god nok informasjon lett tilgjengelig til utviklingsavdelinger og utviklingsmiljøer rundt om i bedriftene. Informasjon man slipper å lete opp, men som følger med og kvalifiserer godt valg av komponenter, ikke bare teknisk, men like mye tilgjengelighet, levetid, RISK og annen påkrevet dokumentasjon.

Relevant komponentinformasjon som oppdateres jevnlig og blir synlig for utviklingsingeniørene i deres valgte utviklingsverktøy er noe Dynamic Precision gjennom NOTEfied leverer. Det vil gi de neste leddene i produktsyklusen bedre muligheter for å kunne lykkes med innkjøp, produksjon, og oppdateringer og produktvedlikehold i tiden fremover.

FNs 17 bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn.

FNs bærekraftsmål gjelder alle land i hele verden, både rike og fattige. Målene har stor innvirkning på norsk politikk - både i kommuner, lokalsamfunn og nasjonalt. En del av målene er allerede oppfylt i Norge, men allikevel gjenstår mye hjemme og ute i verden. Et eksempel er mål 12 som handler om ansvarlig forbruk og produksjon. Her må ta sitt ansvar for å redusere avfallsvinn, for å stoppe klimaendringene i mål 13. Det betyr at bedre forutsettinger i mål 9, med bedre infrastruktur og innovasjon (utvikling) i industrien øker forutsettingen for å nå bærekraftmål 12, altså sirkulær økonomisk prosess.

DP-FN17_1136 FNs 17 Bærekraftsmål.

Den Norske regjeringen la frem en nasjonal handlingsplan for målene i juni 2021. Dette er viktig fordi de 17 bærekraftsmålene henger tett sammen. Det er også nødvendig med en god plan for hvordan vi kan oppnå målene på tvers av politiske skillelinjer og i samarbeid med organisasjoner, bedrifter og kommuner.

Mål med mening - Norges handlingsplan for å nå bærekraftsmålene innen 2030 (Stortingsmelding 40 2020/2021).

Globale endringer som vær, naturkatastrofer, material-knappet, markedsendringer, redusert produksjonskapasitet, politikk og på toppen en global pandemi har endret hele økosystemet i måten vi har tilgang til materialer og deler.

Markedsendringer i produkt bransjen der Elbil-skifte blant de store bilmerkene spiser grovt av komponentmarkedet, begrenset produksjonskapasitet blant de mest brukt komponenttyper, logistikk utfordringer og økte kostnader gir mange bedrifter hodebry i forhold til leveranser og vedlikehold av etablerte produkter. 

Resultatet er at komponent- og delemarkedet har endre seg drastisk på kort tid. Lengere leveringstid, uforutsigbarhet på tilgjengelighet, økte kostnader i tillegg til høyere fraktkostnader. Det letes og kjøpes komponenter og deler overalt. Faren for en økende andeler av falske komponenter er også høyst til stede i et økende gråmarked.

Notification (endringsmeldinger)fra komponentprodusenter kommer oftere og med større konsekvenser for produktene og bedriftene som opplever leveranseutfordringer og stor fare for inntektstap.

Med krav til miljøforbedrende tiltak, grønnere prosesser, grønnere produkter, dokumentasjon, og tilpassing til globale uforutsette endringer blir hele bilde vi daglig må håndtere ekstremt komplekst og vanskelig.  Lite tyder på snarlig bedring om ikke vi som konsumenter endrer adferd.

DP Logo

Dynamic Precision har i mange år samlet og strukturert enorme mengder av komponenter, tilhørende dokumentasjon og mange forskjellige attributter i vår unike database NOTEfied. Dette er komponentinformasjon som også kobles opp mot symbol og IPC footprint for HW utvikling i flere type utviklingsverktøy, nøyaktige 3D modeller i STEP format for nøyaktig mekanisk tilpassing mellom elektronikk og mekanikk har lenge vært vår standard leveranse. 

Nøyaktighet, prosess og rutine arbeid i et ISO sertifisert miljø gjør at vi kan levere kvalitets arbeid til store internasjonale selskaper med høye krav til sine underleverandører.

Med en stor organisasjon i bakrommet legger vi til nye komponenter basert på kunders behov og vi holder komponentene og COTS produkter oppdatert med produsentenes levetids informasjon året rundet og rapporterer til våre kunder hver måned eller ved akutte endringer som påvirker Deres produkter. Direkte og personlig service på dette har vi jobbet med i alle år og sammen med kunden har vi bygget opp faste rutiner rundt godt samarbeid. Systemer, prosesser og rutiner er ikke personavhengig, men kunnskaps basert innhold og infrastruktur strukturert i skyløsninger.     

Pro-active obsolecens management med RISK analyser, statistikk fra NOTEfied i et 5 års perspektiv har blitt et verktøy mange ser som nyttig. Analyse og rapport som inkluderer «Estimated end of life» per komponent gir produkt ansvarlige en god oversikt om hvor i risiko-stigen produktet befinner seg og kan planlegge en mer forutsigbar nær-tid for produktleveranse i sted for å hele tiden løpe etter å løse tilfeldig overraskelser og leveranse problemer tett inntil produksjon og leveransetid. 

Listen over komponentinformasjon (attributter) som vi inkluderer i NOTEfied er lang, og er en kombinasjon av tekniske parameter, kommersiell informasjon, deklarasjonsdokumentasjon, substansverdier (CAS nr struktur), levetid informasjon og RISK informasjon. 

Verdier som påvirker produktdokumentasjon, leveranser og levetidsberegning inkluderer vi etter kundespesifikke behov. 

Estimated End of Life, ECCN, Overall Supplier Risk, Overall Supplier rapport, Counterfeit Risk, Counterfeit Risk rapport, Overall Supplier rapport, Time Since Marked Introduction, Conflict Minerals Introduction, Conflict Minerals statement, Materials and Substances Declaration for IPC 1754, RoHS Compliance, RoHS Exemptions information, REACH SHVC, Country of Origin, MTBF data jobber vi med daglig.

Dette kan også bli informasjon lett tilgjengelig for brukernes utviklingsorganisasjoner og vil også bli oppdatert etter hvert som levesyklus endrer seg for de enkelte komponenter som enten er i bruk eller ønskes brukt i nye kundedesign. 

Kommentarer