Rekordstøtte i koronaåret - Elektronikknett
IN rapport 2020
Ifølge Innovasjon Norges årsrapport for 2020 ble fjoråret et rekordår målt i støtte til næringslivet.

Rekordstøtte i koronaåret

Støtte fra Innovasjon Norge var i koronaåret 2020 avgjørende for at stadig flere bedrifter fikk realisert prosjektene sine. I tillegg har bedrifter som får råd og støtte fra Innovasjon Norge større vekst sammenlignet med bedrifter uten slik støtte.

– Dette bekrefter at vi løser oppgaven vår, selv i et ekstraordinært og annerledes år der aktivitetene i store deler av norsk næringsliv har vært rammet av koronapandemien. Vi skal nettopp bidra til å utløse muligheter og utvikling av det næringslivet vi skal bygge videre på når krisen en gang er over, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge.

 – Vi ser at hele 96 prosent – det er nesten alle – av de bedriftene vi støttet svarer at vårt bidrag var avgjørende for at bedriftene fikk realisert ideene sine. Det bekrefter at vår medvirkning var svært viktig for næringslivet i 2020, sier Haugli.

Rekordår
Ifølge Innovasjon Norges årsrapport for 2020 ble fjoråret et rekordår målt i støtte til næringslivet. Økte bevilgninger fra Stortinget og regjeringen som følge av koronakrisen gjorde det mulig å bistå flere bedrifter. I alt ble det delt ut 12,5 milliarder kroner fordelt på 8100 ulike utviklings- og innovasjonsprosjekter. Det er mer enn en dobling fra året før.

Økt vekst
Tall fra Samfunnsøkonomisk analyse indikerer også at bedrifter som fikk støtte fra Innovasjon Norge i 2020 i gjennomsnitt over de siste tre årene vokser mer sammenlignet med tilsvarende bedrifter uten slik støtte. Målt i salgsinntekter var denne merveksten på 10,4 prosentpoeng, mens merveksten i verdiskaping og produktivitet var henholdsvis 8,7 og 4 prosentpoeng. Også målt i antall årsverk er merveksten på 3,7 prosentpoeng.

Bidrar til internasjonalisering og finansiering
– I tillegg vet vi at vår støtte også er med på å utløse nødvendig kapital fra andre finansieringskilder til viktige innovasjoner og satsinger. Én krone i form av innsats fra oss matches av over 3 kroner i annen finansiering. Dette er også en viktig effekt, sier Håkon Haugli.

Med Innovasjon Norge som veileder i søknadsprosessen kunne norske bedrifter i fjor hente hjem i alt 725 millioner kroner i form av tilskudd og egenkapital fra finansieringsprogrammer i EU. Det er mer enn en dobling fra 2019.

Ifølge kundeeffektundersøkelse for 2020 svarer halvparten av bedriftene – sju prosentpoeng flere enn året før – at Innovasjon Norge i stor grad også har vært avgjørende for at de kom i gang med sin internasjonaliseringsprosess.

– Vi må tenke fremover, vi må tenke bærekraft og vi må tenke internasjonalt om vi skal lykkes. 2020 var et annerledes og krevende år for alle. Norsk næringsliv har likevel den omstillingsviljen som er nødvendig. Jeg er svært fornøyd med at vi i Innovasjon Norge har klart å bidra til viktig omstilling og utvikling, sier administrerende direktør Håkon Haugli.

Rapporten kan leses her (ekstern lenke)

Kommentarer