Havområder i nord får livskritisk nødkommunikasjon - Elektronikknett
Isfjord radio
En av HF-antenne er plassert på Isfjord Radio på Svalbard.

Havområder i nord får livskritisk nødkommunikasjon

I samarbeid med Justis- og beredskapsdepartementet, sikrer nå Telenor kritisk beredskap for sjøfart i polare og nordlige strøk ved å etablere HF radionett lengst nord.

Stadig flere fartøy ferdes i farvannet rundt og nord for Svalbard. I takt med at isen trekker seg nordover, har de nordlige havområdene opplevd økt trafikk og cruiseturisme de siste årene. Regjeringen har derfor bevilget seks millioner kroner, slik at Telenor nå kan sette i drift to nye HF-sendere på Svalbard og i Hammerfest. HF-senderne overlapper hverandre, dersom en skulle falle ut. Dette sikrer derved maritim nødkommunikasjon i hele det polare nordområdet.

– I dette store og øde havområdet er det i dag dårlig eller ingen dekning for radiokommunikasjon hvor kystradio og redningstjeneste ofte blir helt avhengig av bidrag fra andre båter i nærområdet. Med de to nye HF-antennene på plass økes beredskapen betydelig, sier Terje Hammer, leder i Telenor Kystradio.

Alle fartøy
Nærmest alle fartøy som ferdes i de nordlige havområdene har allerede krav til HF-radio, og har dette om bord. Nødkommunikasjon over en HF-radio høres samtidig av alle fartøy med slik radio, i motsetning til en satellitt-telefon der man kun har muligheten til å kommunisere med et fartøy av gangen.

– Når en krise først inntreffer til havs er det ofte avgjørende at alle fartøy som kan bidra, raskt og samtidig mottar beskjedene, og kan kommunisere seg imellom. Det har vært tilfeller nord for Svalbard der vi ikke har nådd frem, og har måttet kommunisere via båter eller militære fly for å nå helt frem. Nå vil vi kunne kommunisere direkte og bedre i utsatte havområder også lengst nord, og derved bidra til å yte hjelp raskere, sier Hammer. 

Kommentarer