Etterlyser tiltak for fremtidens arbeidsplasser. - Elektronikknett
Lise Lyngsnes Randeberg-Tekna
Stortinget bør sørge for økte midler til teknologioverføring og utdanning, mener Tekna-leder Lise Lyngsnes Randeberg. Foto: Tekna

Etterlyser tiltak for fremtidens arbeidsplasser.

Tekna mellomfornøyd med statsbudsjettet – etterlyser fremtidsrettede tiltak for omstilling og innovasjon.

- Tekna støtter et ansvarlig statsbudsjett som prioriterer vekst og bærekraft i fremtiden. Men budsjettet går ikke langt nok for å få til omstillingene som er nødvendige. Stortinget må derfor sørge for et budsjett som aktivt bruker teknologi og kompetanse for å skape fremtidens arbeidsplasser, sier Lise Lyngsnes Randeberg, president i Tekna.

Randeberg, som representerer 73 000 teknologer og realister, mener det nå er opp til Stortinget i den videre behandlingen å sørge for økt bruk av teknologioverføring og en betydelig investering i IKT-kompetanse, satsing på viktig klimatilpasning og konkrete tiltak som fremmer innovasjon.

Kutter i programmer

- Det er positive satsinger i budsjettet på eksempelvis Katapult-ordningen og prioritering av det strategiske arbeidet som skal skje i Digital21. Men samtidig foreslås det å kutte i bevilgningen til blant annet Forny-programmet og Miljøteknologiordningen, og det mangler en fullskala satsing på teknologioverføringsprogram, sier Randeberg.

Teknologioverføring

- Teknas forslag om et program for teknologioverføring for olje- og gassvirksomheten fikk bred støtte i vår, da Stortinget behandlet industrimeldinga. Stortinget må følge opp med midler for å få dette opp i full skala, sier hun. Det ligger stor overføringsverdi og potensial for innovasjon gjennom å dele teknologi og kunnskap eksempelvis mellom olje og gass, havnæringene, samferdsel, romfart og helse, sier Randeberg.

Færre tar etterutdanning

Teknas president savner også at statsministeren følger opp løftene om en etter- og videreutdanningsreform som også inkluderer de med høyere utdanning. Andelen med høyere utdanning som tar etter- og videreutdanning har falt betydelig de siste årene.

– Kompetansepåbygging er avgjørende når kunnskap blir stadig raskere utdatert og samfunnet tar i bruk mer teknologi. Dette gjelder ikke minst de med høy utdanning, sier hun.

Savner studieløft

Tekna savner et betydelig kapasitetsløft innen IKT-studier, både gradsstudier og etter- og videreutdanningstilbud. Forslaget om 500 studieplasser er et steg i rett retning, men ikke dekkende for behovet. Arbeidslivets reelle kompetansebehov må kartlegges. Særlig er vi bekymret for det gapet vi ser for IT-sikkerhetskompetanse. Det må derfor på plass en betydelig økning i studietilbudet for å møte morgendagens behov.  

Klima

Faren for flom på grunn av mer overvann er økende. Tekna mener det må iverksettes mer konkrete tiltak for klimatilpasning.

- Det er et stort behov for å møte flom, ras og overvannsproblematikk framover.  Vi ser nivået på bevilgningene er lavere enn i 2014 og 2015. Kommunene trenger et betydelig løft i teknologikompetanse for å møte utfordringene. Dette må nå gjenspeiles i statsbudsjettene fra i år og framover, sier Randeberg.

Hun etterlyser også en mer aktiv holdning fra regjeringens side i lagring av CO2 under havbunnen i Nordsjøen.

– Karbonfangst og -lagring (CCS) er et stort teknologiprosjekt, med tunge aktører som Statoil, Shell og Total som deltakere, men foreløpig er dette et nasjonalt prosjekt som må bli et internasjonalt prosjekt, sier hun.

- Regjeringen burde for lengst vært i forhandling med landene omkring Nordsjøen for å få på plass avtaler om lagring av europeisk CO2 under havbunnen i Nordsjøen. Dette vil skape og bygge verdifulle, klimavennlige, teknologiintensive og fremtidsrettede arbeidsplasser som Norge trenger flere av, avslutter hun.

Kommentarer