Næringshager og inkubatorer gir høyere verdikaping - Elektronikknett
SIVA
Kjeller Innovasjon er en av 35 Siva-støttede inkubatorer. Sammen med 39 næringshager utgjør de et landsdekkende nettverk for innovasjon. Foto: Siva/ Åge Hojem.

Næringshager og inkubatorer gir høyere verdikaping

I følge en ny rapport fra Siva har bedrifter tilknyttet en næringshage eller inkubator høyere verdiskaping enn sammenlignbare bedrifter som ikke er en del av Sivas nettverk.

En evaluering av Sivas Næringshage- og inkubasjonsprogram viser at ordningene er viktig for næringslivet. Fire av fem bedrifter er fornøyd med tilbudet, heter det i en melding fra Siva.

Evalueringen fremhever at Sivas næringshager og inkubatorer er en viktig del av de regionale innovasjonssystemene. Nettverket bidrar til å bygge kompetanse, dele erfaring og stimulere til samarbeid. Nytteverdien er aller best for bedriftene som er samlokalisert og en aktiv del av miljøet. 

– Vårt mål er at Sivas innovasjonsprogrammer skal være gode verktøy for utvikling av næringsmiljøer og gi økt verdiskaping i bedrifter som virker i distriktene. Vi er tilfredse med at evalueringen nå viser at programmene fungerer meget godt for bedriftene, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Inkubasjonsprogrammet skal utvikle nytt næringsliv gjennom å kommersialisere nye ideer og skape nye bedrifter. Næringshageprogrammet har et særlig ansvar for distriktene og skal bidra til økt verdiskaping og vekst i næringslivet i hele landet. 

– Vi er opptatt av å ha effektive virkemidler for vekst og verdiskaping som treffer næringslivets behov. Det er viktig at våre virkemidler kontinuerlig tilpasses et næringsliv i omstilling, kommenterer næringsminister Monica Mæland.

Midtveisevalueringen er gjennomført av Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling ved Høgskulen på Vestlandet, i samarbeid med Ideas2Evidence og Samfunns- og næringslivsforskning. Rapporten er tilgjengelig på www.siva.no

Se oversikt over Sivas inkubatorer og næringshager: http://effekten.siva.no/

Kommentarer