Stortinget vil styrke forsvarsindustrien - Elektronikknett
JSM-F35_JSM.jpg

Stortinget vil styrke forsvarsindustrien

Utenriks- og forsvarskomitéen mener det bør satses på norsk forsvarsindustri. Det gjelder også behovet for forskning og utvikling (FoU).

Den 1. mars avga Utenriks- og forsvarskomitéen innstilling til stortingsmeldingen om Nasjonal forsvarsindustriell strategi (Meld St. 9 (2015-2016)).

Det er bred politisk enighet på Stortinget om målet og rammene for strategien, skriver Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening (FSi), som ser positivt på meldingen.

Bl.a. er komiteen tydelig på at Forsvaret bør velge nasjonale leverandører når forholdene ligger til rette for det og at det ved anskaffelser fra utlandet skal kreves industrisamarbeidsavtaler som sikrer norsk forsvarsindustri markedsadgang. Det bidrar til å legge til rette for stabile og forutsigbare rammebetingelser som er helt nødvendige for å videreføre og styrke forsvarsindustrien.

Komiteen har merket seg at våpensystemer og sensorer må være i stand til å operere under norske forhold, og at evne til å gjennomføre operasjoner i våre nærområder forutsetter en tilpasning til våre særegne geografiske, topografiske og klimatiske forhold. Det gjør det i en del tilfeller nødvendig å utvikle og tilpasse materiell for å dekke særnorske behov. Komiteen sier seg derfor enig i at det vil være nødvendig å opprettholde og videreutvikle kompetanse innenfor norsk forsvarsindustri på områder av betydning for vår nasjonale sikkerhet.

Innstillingen er også tydelig på behovet for å satse på forskning og utvikling og at det er et offentlig ansvar å finansiere forskning og utvikling i tilknytning til større forsvarsanskaffelser. Den etablerte samarbeidsmodellen for teknologi- og produktutvikling mellom Forsvaret, Forsvarets forskningsinstitutt og forsvarsindustrien forutsettes videreført.

Les hele artikkelen fra FSi her.

Les instillingen fra Utenriks- og Forsvarskomitéen her.